REGULAMIN

Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani 

Informacje ogólne

§1

Społeczny Komitet Ratowania Kościołka w Tłuczani , zwany w dalszej części Komitetem, funkcjonuje przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Tłuczani.

§2

Siedzibą Komitetu jest budynek o numerze porządkowym nr 62 w położony  Tłuczani

§3

Celem działalności Komitetu jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia ratowania zabytkowego kościółka w Tłuczani, będącego elementem kulturowego dziedzictwa naszej gminy, jak  również podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ratowania i ochrony zabytkowego kościołka.

Komitet realizuje swoje cele w szczególności przez :

1.     rozbudzenie wśród społeczności lokalnej  zrozumienia dla historycznych, kulturowych i artystycznych wartości, które reprezentuje zabytkowy kościółek w Tłuczani,

2.   podejmowanie działań inicjujących wykonanie prac konserwatorskich w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami konserwatorskimi.

3.  Informowanie społeczeństwa w każdy z możliwych sposobów o stanie zabytkowego kościołka a także o podjętych przez Komitet działaniach zmierzających do jego  zabezpieczenia.

4.    zbieranie funduszy na prace renowacyjne  poprzez organizowanie zbiórek publicznych, kwest i aukcji.

5.    współpracę z władzami kościelnymi, samorządowymi oraz z innymi stowarzyszeniami, organizacjami młodzieżowymi, szkołami itp. oraz instytucjami naukowymi i kultury.

6.    współudział w organizowaniu uroczystości, imprez i innych przedsięwzięć mających na celu promocję zabytkowego kościółka w Tłuczani.

§4

Komitet  posługuje się pieczątką podłużną o treści Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani.

 

 

 

Członkowie Komitetu, ich prawa i obowiązki

§5

Komitet opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§6

1. Członkiem  komitetu może być każda osoba fizyczna, prawna, która zadeklarowała chęć wstąpienia do komitetu.

2. Lista członków Komitetu jest na bieżąco aktualizowana i udostępniania do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.tluczan.republika.pl/

3. Członkowstwo w komitecie jest nieodpłatne.

 

§7

Członkowie  Komitetu mają prawo do brania udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Komitet.

§ 8

Członkowie  mają obowiązek realizować cele Komitetu, a w szczególności:

1/ brać udział w zebraniach i pracach Komitetu,

2/ przestrzegać postanowień Regulaminu ,

§ 9

1.  Członkostwo w komitecie  ustaje na skutek złożenia rezygnacji z członkowstwa lub śmierci członka.

 

Władze Komitetu

§10

  1. Komitet reprezentowany jest na zewnątrz przez Przewodniczącego Komitetu.
  2. Przewodniczący Komitetu, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz    wybierani są na zebraniu wszystkich członków komitetu, zwykłą większością głosów.
  3. Funkcje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika  i sekretarza są niekadencyjne, a odwołanie z tych funkcji może nastąpić w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji,

2) odwołania z funkcji  na wniosek co najmniej 1/3 składu komitetu. Odwołanie z funkcji uznaje się za skuteczne, gdy wniosek  o odwołanie uzyska co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków komitetu.

4. Uchwały komitetu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu wszystkich członków komitetu, za wyjątkiem uchwał o odwołaniu z funkcji osób wymienionych w  §14  ust. 2 i 3 które zapadają większością 2/3 głosów wszystkich członków komitetu.

§11

Zebrania komitetu zwoływane są w miarę potrzeb przez Przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Fundusze

§ 12

Na fundusz Komitetu składają się:

1/ darowizny i zapisy,

2/ dotacje i subwencje,

3/ wpływy ze zbiórek publicznych, kwest  i aukcji.

 

§ 13

Posiadane fundusze Komitetu gromadzone są na koncie Parafii Rzymsko – Katolickiej w Tłuczani, z dopiskiem „Kościółek w Tłuczani”

 

Zmiana Regulaminu i rozwiązywanie się Komitetu

§14

Uchwałę w przedmiocie zmiany Regulaminu podejmuje  zebranie  członków komitetu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 

§ 15

1. Komitet rozwiązuje się na podstawie uchwały zebrania członków komitetu.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu, zebranie członków komitetu określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie  funduszy komitetu.

 
POWRÓT